સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ યોજના ગુજરાત

રાજ્યના સરકાર ખેડૂતોની ઉન્નતિ માટે અને ખેડૂતોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. રાજ્યના Agriculture  cooperation department દ્વારા ikhedut portal તૈયાર કરેલ છે. જેના માધ્યમ દ્વારા ખેતીવાડી યોજનાઓની માહિતી ખેડૂતોને સરળતાથી મળી રહે. આ ઉપરાંત ખેડૂતો વિવિધ સહાય યોજના જેવી કે ખેતીવાડી ની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓની માહિતી મેળવી શકે. ખેડૂતો પોતાના ખેત-પેદાશો તેમજ વિવિધ બજારભાવની જાણકારી પોતાના મોબાઈલના માધ્યમ દ્વારા મેળવી શકે છે.

Smart Hand Tool Kit નો હેતુ

રાજ્યમાં સિમાંત ખેડૂતો તથા એકદમ ઓછી જમીન ધરાવતા હોય અને ગ્રામ વિસ્તારોમાં ખેતી વ્યવસાય સાથે હોય તેમને મળવાપાત્ર થશે. ખેતી સાથે જોડાયેલા ખેત મજૂરોને ખેતીમાં વધુ કઠિન પરિશ્રમ ન કરવો પડે અને તેમની ઉત્પાદક ક્ષમતામાં વધારો થાય તે માટે આ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ખેત શ્રમિકો, મજૂરો અને સીમાંત ખેડૂતોને રાહત દરે “સ્માર્ટ હેન્‍ડ ટુલ્સ કીટ” આપવામાં આવશે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ મેળવવાની પાત્રતા

 • અરજદાર ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત લાભાર્થી આર્થિક રીતે નબળા,ઓબીસી, અનુસુચિત જાતિ,અનુસૂચિત જન જાતિ અને જનરલ  જ્ઞાતિઓને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • અરજદાર ખેડૂત જમીન અથવા વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • i khedut smart tools આજીવન એક જ વાર લાભ મળશે.
 • smart hand tool kit યોજનાનો લાભ માટે ખેડૂતોઓએ ikhedut portal ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ સહાય

ગુજરાત રાજ્યના ફક્ત સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોને કુલ ખર્ચના 90% અથવા રૂપિયા 10,000 (દસ હજા) બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભાર્થીને મળવાપાત્ર થશે. અરજદાર ખેડૂતોઓએ અરજીમાં પસંદ કરેલા સાધનો અને તેની સંખ્યા મુજબ ખરીદી કરવાની રહેશે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કીટ યાદી

Gujarat Smart Hand Tools Kit Yojana 2021 હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂતોને રાહત દરે સાધન સહાય આપવામાં આવે છે. આ સાધનોનું List નીચે મુજબ છે.

1. સાઈન્‍થ 9. સુગર કેન બડ કટર
2. સીડ ડીબલર 10. પેડી પેડલ થ્રેસર
3. વ્હીલ હો (સિંગલ વ્હીલ) 11. કોઈતા સાધન
4. ઓટોમેટિક ઓરણી (એક હાર) 12. પુનિંગ શો સાધન
5. વ્હીલ બરો 13. અનવિલટ્રી બ્રાન્‍ચ લુચર
6. ફ્રૂટ કેચર (વેડો) 14. એડજસ્ટેબલ ટ્રી લુપર
7. સી કટર 15 વ્હીલહો કીટસ સાથે
8. વેજીટેબલ પ્લાન્‍ટર 16. મેન્‍યુઅલ પેડી સીડર
9. પેડી વિડર 18. કોઈતા
સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ યોજના યાદી
ikhedut portal 7/12 8a | ikhedut portal login | sadhan sahay yojana gujarat | Gujarat Government Schemes List | સાધન સહાય યોજના | ખેડુત સાધન સહાય યોજના ।

ikhedut ઓનલાઇન અરજી નીચે વિગત વાર આપેલ છે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ મેળવવાની શરતો

 • i-ખેડૂત – Gujarat State Portal ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
 • ફક્ત ખેતશ્રમિકો અને સીમાંત ખેડૂતોને મળવાપાત્ર થશે.
 • આ સાધન સહાય મેળવવા માટે ખેડૂત અરજદારે પૂર્વમંજૂરી આપવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ લી, ગાંધીનગરના માન્ય વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે.
 • ikhedut Gujarat દ્વારા માન્ય એબીસી અને એએસસી પાસેથી પણ ખેડૂત ખરીદી કરી શકે છે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ એગ્રીકલ્ચરનો હાઇલાઇટ પોઇન્ટ

યોજનાનું નામ સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કીટ
ભાષા ગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશ  ખેત મજૂરોને રાહત દરે સાધન સહાય
લાભાર્થી સીમાંત અને ખેત મજૂરોને
સહાયની રકમ કુલ ખર્ચના 90% અથવા રૂ.10,000 (દસ હજાર) બે માંથી ઓછું હોય તે સહાય મળશે.
માન્ય વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
અરજી કેવી રીતે કરવી Click કરો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/10/2021

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ યોજનામાં સહાય ધોરણ

ગુજરાત સરકારની સબસિડી યોજના હેઠળ આ યોજના અન્‍વયે ikhedut portal subsidy નક્કી કરેલી છે. આ સબસીડી યોજના 2021 મુજબ ખેતમજૂરો અને સીમાંત ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે.

ખેતમજુરો અને સીમાન્‍ત ખેડૂતોને સ્માર્ટ હેન્‍ડ ટુલ્સ કીટ યોજના ગુજરાત રાજ્યના આવા લાભાર્થીઓને સાધન સહાયના 90% અથવા રૂપિયા 10,000 (દશ હજાર) આ બન્નેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.

સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ કીટ યોજના દસ્તાવેજ

i-khedut portal દ્વારા ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં વિવિધ સરકારી યોજનાઓના Online Form ભરવાના ચાલુ થયેલ છે. જેમાં આ યોજનાની ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

1. ખેડૂત કે ખેતમજૂરનું આધારકાર્ડની નકલ

2. ikhedut પોર્ટલ 7 12

3. રેશનકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

5. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

6. જમીનના 7/12 અને 8-અ માં સંયુક્ત ખાતેદારના કેસમાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ લક્ષ્યાંક

ખેડૂતો માટે સાધન સહાય આ યોજનાનો લાભ આપવા માટે લક્ષ્યાંક આપેલો છે. જેને ધ્યાને રાખીને અરજદાર ખેડૂતોની અરજીઓને માન્ય રાખવામાં આવશે અને સબસીડી આપવામાં આવશે. રાજ્યના વર્ષ 2021-22 માટે સંભવિત લક્ષ્યાંક 20,000 નક્કી કરેલો છે.

ikhedut ઓનલાઇન અરજી

સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ ગુજરાત તથા ખેડૂતો માટે સાધન સહાય  યોજનાનો લાભ લેવા માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. અરજદાર ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયતમાંથી, તાલુકા કચેરીમાંથી, કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ઓનલાઈન ફોર્મ કરી શકે છે. સીમાંત ખેડૂત અને ખેતમજુર જાતે પણ ઘરેથી અરજી કરી શકે છે.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search Bar” માં ‘ikhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • Khedut website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર Click કર્યા બાદ ક્રમ-5 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” Open કર્યા બાદ જ્યાં 1.ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે, 2.પાક સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના,3.પાણીના ટાંકા બનાવાની યોજના,4.માલ વાહક વાહન યોજના તથા 5. સ્માર્ટ હેન્‍ડ ટુલ્સ વગેરે યોજનાઓ  બતાવતી હશે.
 • જેમાં “Smart Hand Tool Kit Yojana” માં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • આગળ તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદારે રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card  અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતેએ I khedut portal પર Registration કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ચોક્કસાઈપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.
 • અરજદાર ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી ઓનલાઈન અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

Smart Hand Tools Kit Yojana 2021 નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતે તારીખ-04/08/2021 થી 04/10/2021 સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online કરવાની રહેશે.

અરજીનું સ્ટેટસ અને રિપ્રિન્‍ટ

અરજદાર પોતાની જાતે ikhedut application status check કરી શકે તથા ikhedut application print કઢાવી શકે છે. નીચેની લિંક દ્વારા જાણી શકાશે.

ikhedut kisan portal | ikhedut portal application status 2021 | ikhedut portal sahay yojana | i khedut arji status | i khedut portal login
એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જાણવા માટે Click કરો
એપ્લિકેશનની પ્રિન્‍ટ માટે Click કરો

નોંધ: "Royal Gujju" ના કોઈ પણ લખાણ ની કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી ફરીજીયાત છે.

જો તમને આ પોસ્ટ પસંદ આવી હોય અને આવી બીજી પોસ્ટ જોવા માંગતા હોય તો તમે અમારા ફેસબુક પેજ સાથે જોડાય શકો છો.

જોડાઓ:  Facebook | Twitter | Instagram | YouTube